Program & Development Section

Sr.
No.
Name of the Employee Designation
1  Shri. Dattaguru Amonkar  Prog. & Development Officer
2  Shri. Pradeep Gaonkar  Prog. Executive
3  Shri Sanjeev Zarmekar  Prog. Executive
4  Shri Sandeep Kalangutkar  U.D.C.
5   Miss Natasha Vaigankar  Jr.Steno
6  Shri Gajanan R. Tilve  J.C.A.
7  Shri Vishant Gaude  J.C.A.
8  Shri Shailesh Kuttikar  Peon