Accounts Section

 Sr.
No.
 Name of the Employee  Designation
1  Shri S.V.S. Bhat  Accounts Officer
2 Smt Rashmi Lotlikar Accountant
3 Mrs. Leena Naik U.D.C.
4 Shri Vasant Gaonkar Store-keeper
5 Smt. Suvarna Palyekar L.D.C.
6 Shri Nitesh Harmalkar J.C.A.
7 Smt. Kamla Rasalkar Peon
8 Shri Mahesh Gawandi Peon